Muso Jikiden Eishin Ryu Iai-jutsu - Tosa Juku
Muso Jikiden Eishin Ryu Iai-jutsu
Tosa Juku Austria Honbu Dojo