Muso Jikiden Eishin Ryu Iai-jutsu - Tosa Juku
Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu
Tosa Juku Austria Honbu Dojo